tomuraushi

小 笹 川 橋 梁

狩勝ポッポの道の途中に現存するレンガ造りのアーチ橋。高さ7m。